ปตท. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายส่งมอบระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ตำบลคำแคน ระยะที่สอง

27 มิถุนายน 2561
ปตท. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายส่งมอบระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ตำบลคำแคน ระยะที่สอง

คุณชูฤทธิ์ จิตรวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรระดับชุมชน ตำบลคำแคน ระยะที่สอง ให้แก่ชุมชนบ้านคำแคนใต้ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณสันติ จัตุพันธุ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นผู้แทนรับมอบ

            ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนตำบลคำแคนนี้ ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยทดลองเปิดให้ใช้งานระยะแรก 38 ครัวเรือน ณ บ้านคำปากดาว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59 จากนั้น ได้ดำเนินการระยะที่ 2 อีก 67 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่บ้านคำแคนใต้ หมู่ 1 และ หมู่ 12 โดยมี 5 ภาคีสำคัญที่ได้เข้ามาดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ชาวบ้านในชุมชนตำบลคำแคน เจ้าของฟาร์มสุกรและปศุสัตว์จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ซึ่งความร่วมมือร่วมใจทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้ชุมชนคำแคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG ได้ประมาณ 25 กก. ต่อครัวเรือนต่อเดือน อีกทั้งสามารถลดผลกระทบมลภาวะทางกลิ่นจากฟาร์มสุกร และลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1,083 ตันคาร์บอนต่อปี

ข่าวอื่นๆ

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561