PTT Lubricants สานพลังทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ จ.พิษณุโลก

27 มิถุนายน 2561
PTT Lubricants สานพลังทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ จ.พิษณุโลก

พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.

และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมสานพลังทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  

            โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 18 ชนิด รวมทั้งสิ้นกว่า 9,400 ต้น อาทิ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังมีไม้ป่าอีกหลากหลายชนิด อาทิ ต้นมะริด ต้นขี้เหล็ก ต้นมะค่าโมง ต้นอินทนิล เป็นต้น โดยการปลูกป่าแบบผสมผสานดังกล่าว มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์ พออยู่ พอกิน พอใช้ และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

            นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและพนักงานจาก ปตท. เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรแบบพอเพียงที่มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงและเพาะพันุธ์สัตว์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรู้ทางการเกษตรอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561