กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเขต ทม.บ้านฉางประจำปี 2561 จำนวน 383 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

27 มิถุนายน 2561
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเขต ทม.บ้านฉางประจำปี 2561 จำนวน 383 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คุณไพโรจน์ เรืองธุรกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมกับ คุณเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมทั้งสิ้น 383 ราย โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 190 ราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 95 ราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จำนวน 56 ราย ระดับปวส.จำนวน 17 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดย กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาในลำดับต้นๆ เห็นว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับตนเองรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนก้าวสู่ความสำเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561

ข่าวล่าสุด

ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงการหมอไฟฟ้า แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

12 มิถุนายน 2561