PTT MS21 ส่งเสริมการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา คนดี คนเก่ง อย่างเป็นรูปธรรม

สานปัญญา ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
PTT MS21 ส่งเสริมการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา คนดี คนเก่ง อย่างเป็นรูปธรรม


            “…หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง…”

            ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 ที่กล่าวถึงความสำคัญของหน้าที่ของ ‘ครู’ ดังนั้น ปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลจึงส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน โดยเฉพาะในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น ‘คนดี คนเก่ง’ ปตท. จึงร่วมกับ นายวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ โรงเรียนนอกกะลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดำเนิน โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ปตท. หรือ PTT Model School of 21st Century Skills (PTT MS21) เพื่อพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ ด้วยการพัฒนาครูให้เป็นผู้สอน หรือ Coach ที่เสริมการเรียนรู้ของเด็กด้วยกิจกรรมในรูปแบบของ Active Learning ซึ่งจะช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพด้วยการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาแบบโรงเรียนลำปลายมาศ:

  • จิตศึกษา เป็นการบ่มเพาะให้เด็กมี ‘ปัญญาภายใน’ คือ เป็นการพัฒนาจิตใจของเด็กให้รู้จักตัวเอง กำกับตัวเองได้ และเห็นความสัมพันธ์ของตัวเองกับสิ่งต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้

  • หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem Based Learning: PBL) เป็นการบ่มเพาะให้เด็กมี ‘ปัญญาภายนอก’ คือ เป็นการเรียนรู้ผ่านปัญหาที่เด็กจะรู้สึกท้าทายที่ได้คิดวิเคราะห์ รวมทั้งนำความรู้และทักษะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ 

  • การพัฒนาครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน เพื่อค้นหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ยึดติดกับองค์ความรู้ที่ตายตัว

            โครงการ PTT MS21 ได้พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้านการศึกษาของ ปตท. ขนาดเล็กที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก จ.อุดรธานี โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดสระกุด จ.ขอนแก่น และโรงเรียนบ้าน            ช่อกระถินพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Main Course) ของโครงการฯ และได้ให้กำลังใจครูที่เข้าร่วมโครงการ PTT MS21 “ครูทุกท่านที่มาอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คือ ผู้โชคดี คือความหวังของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยสิ่งที่กำลังเรียนรู้จาก 3 นวัตกรรม คือ จิตศึกษา PBL PLC เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาฯ ต้องการให้เกิด และพร้อมที่จะสนับสนุนให้ขับเคลื่อนต่อไป”  ทั้งนี้ ปตท. และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจะร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Model School) ที่ส่งเสริมครูให้ครูมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ ปตท. ได้น้อมนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป