ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ Pride of Thailand

ปลูกอนาคต ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ Pride of Thailand


            ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปสู่การสร้างประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมแสดงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน จึงได้วางรากฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กล้าแกร่ง สู่การพัฒนาในทศวรรษหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้น 2 แห่ง ณ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และทั้งสองสถาบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อสถาบันว่า โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) โรงเรียนมัธยมปลายแบบอยู่ประจำ มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยมีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ถือใบอนุญาต และสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมชั้นแนวหน้า สร้างนักวิจัยที่เป็นเลิศให้เป็นบุคลากรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้ถือใบอนุญาต

            นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ทั้งสองสถาบันได้เปิดดำเนินการและจัดการเรียนการสอน ถึงวันนี้ นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนิสิตระดับปริญาโทสถาบันวิทยสิริเมธี รุ่นแรกได้จบการศึกษาแล้ว ซึ่งก้าวแรกของการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ออกสู่สังคมไทย นักเรียนรุ่นแรกของกำเนิดวิทย์ ได้สร้างเกียรติคุณทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมากมาย ทั้งการเป็นตัวแทนไปแข่งขัน การแสดงผลงานทางด้านวิชาการ การประกวดโครงการวิจัย การเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับโลก ผลสอบ SAT, AP, และ TOEFL เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงมาก และการตอบรับให้นักเรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

            ในด้านนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันวิทยสิริเมธี รุ่นแรก จำนวน 13 คน ได้รับการตอบรับให้ทำงานกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ เช่น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ExxonMobil Limited เขาเหล่านี้จะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังของประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นบุคลากรชั้นยอด และนักวิจัยชั้นเยี่ยมที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่ประเทศ

            โลกทุกวันนี้แข่งกันด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในลักษณะลงลึก เพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ในวันนี้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ พร้อมที่จะก้าวออกไปพัฒนาประเทศของเรา เป็นผลิตผลรุ่นแรกที่กลุ่ม ปตท. ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะมีความรู้โดดเด่นทางด้านวิชาการแล้ว การอบรมบ่มเพาะศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนและนิสิตเป็นคนเก่งและคนดี มีความรับผิดชอบ เพียบพร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นควบคู่กันไป บุคลากรเหล่านี้พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ยั่งยืนต่อไป