“พลังใจในมือคุณ” เปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพื้นที่สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
“พลังใจในมือคุณ” เปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นพื้นที่สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข


เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวดีๆ ส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้แก่กัน จากการที่หลายๆ ภาคส่วนประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ ‘พลังใจในมือคุณ’ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘โครงการพลังใจในมือคุณ’ ระหว่าง มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. บริหารค้าปลีก จำกัด และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ความร่วมมือกันครั้งนี้มุ่งพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพแก่กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดย ปตท. จะก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ แบบ Green Station จำนวน 4 ตู้จ่าย และห้องน้ำแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา บริเวณหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายในสถานีบริการน้ำมันจะมี ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ร้านสะดวกซื้อ และอาคารพลังใจในมือคุณ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอาคารพลังใจในมือคุณ ดำเนินงานโดย บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม แก่กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการแห่งนี้จะเป็นสถานีบริการต้นแบบสำหรับให้กลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมและอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

กว่าจะมาเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการต้นแบบ...มีที่มาและมีความหมาย

ย้อนไปเมื่อ 3 ปีก่อน มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการเพิ่มรอยยิ้มและมอบความสุขที่เรียกว่า โครงการ ‘พลังใจในมือคุณ’ เป็นโครงการสร้างโอกาส สานฝันสู่ความจริงให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะทางอาชีพให้เด็กๆ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เติบโตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

 ‘พลังใจในมือคุณ’ นำร่องโครงการแรกร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิง มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดโครงการประยุกต์องค์ความรู้เรื่องหญ้าแฝกจากชุมชนสู่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยร่วมมือกับ กลุ่มเครือข่ายหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง จ.เพชรบูรณ์  ที่ให้ความรู้และอบรมเรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการนำใบหญ้าแฝกมาใช้ในงานหัตถกรรม เริ่มตั้งแต่การนำใบหญ้าแฝกมาควั่นเกลียวเพื่อเป็นวัสดุตั้งต้นในการถัก-สาน ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ จนผู้เข้ารับอบรมมีความชำนาญ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

การจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกบ้านสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงนี้ นอกจากจะส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ ทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ ทำให้เกิดสมาธิ ซึ่งถือเป็น ‘อาชีวบำบัด’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางหนึ่งด้วย 

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เริ่มด้วยงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ตามแนวทางโซเชียลสมาร์ต (Social Smart) คาดหวังให้เด็กๆ มีทักษะในการก้าวไปสู่สังคมด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการเป็น ‘ต้นแบบ’ การดำเนินชีวิต โดยการจัดทำหลักสูตรอบรมร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ประสบการณ์แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ทักษะทางสังคม การเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและพี่เลี้ยง ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพด้านงานหัตถกรรม เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นอกจากงานเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในเรื่องการคิด การตัดสินใจ ก็จะเน้นเรื่องทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการพลังใจในมือคุณที่ต้องการส่งเสริมทักษะทางอาชีพและทางสังคมให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การฝึกอบรมทำเบเกอรี่ และนำไปจำหน่ายในโอกาสต่างๆ ช่วยเพิ่มทักษะให้เยาวชนมีประสบการณ์และมีรายได้ รวมถึงการมีประสบการณ์และรายได้จากการฝึกงานในร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน และร้านค้าสะดวกซื้อจิ๊ฟฟี่ ของบริษัท ปตท. บริหารค้าปลีก จำกัด

โครงการ ‘พลังใจในมือคุณ’ นอกจากจะเป็นโครงการที่สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข ปลุกพลังความหวังและความฝันแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังจะทำให้พวกเขาหล่านี้พร้อมที่จะก้าวสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป...