ปตท. สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาฝนหลวงของปวงไทย

ธุรกิจสีเขียว ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
ปตท. สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาฝนหลวงของปวงไทย


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยที่ประสบกับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2498 และทอดพระเนตรเห็นความลำบากของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ทรงศึกษาข้อมูลด้านการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ เป็นเวลาถึง 14 ปี เพื่อหาวิธีการทำฝนเทียมช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร ตลอดจนเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น เพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จเป็นโครงการฝนหลวง นับตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในทั่วทุกภูมิภาค จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเสมอมา จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง เพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต่ ปี 2541 เป็นต้นมา

โดยใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเพิ่มฝนและเร่งอัตราการตกของฝน ซึ่งการสนับสนุนของ ปตท. ถือเป็นการสร้างประโยชน์ด้วยการต่อยอดให้กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่โครงการฝนหลวงต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รวมกว่า 10,320 ตัน และถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง จำนวน 38 ถัง เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 84,400,000 บาท  

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปตท. จึงมุ่งมั่นที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสานพลังกับทุกภาคส่วน พัฒนาสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกและยั่งยืนสืบไป

น้ำแข็งแห้ง เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -79 องศาเซลเซียส ถูกนำมาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็ว โดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศ จะได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ