ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand

สานศิลป์ ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand


              ในปี 2561 โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดประกวดปีที่ 33 เหล่าคณะกรรมการประกวดศิลปกรรม ปตท. จึงได้ร่วมกันคิดและค้นหาแรงบันดาลใจในการตั้งหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ โดยใช้แนวคิดของความภูมิใจที่มีต่อตนเองและประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ก่อร่างสร้างตัวมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ การต่อยอดจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทยในทุกแขนงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand เพื่อให้ศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำความภาคภูมิใจมารังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดความภูมิใจของประเทศไทย ผ่านการรับรู้ จินตนาการ และปลายพู่กัน เพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจแห่งศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป  ทั้งนี้ ผลงานจากศิลปินเยาวชนและประชาชนมีหลากหลายประเภท อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งในการจัดการประกวดศิลปกรรมที่ผ่านมา ปตท. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่ายในส่วนภูมิภาค ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวด การให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ศิลปินที่สนใจ ตลอดจนการเป็นศูนย์รับสมัครผลงานศิลปกรรมให้แก่น้องๆ เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากศิลปินทั่วประเทศ มียอดผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด 785 คน ผลงานที่ส่งประกวดทั้งสิ้น 632 ผลงาน

งานคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม ปตท. จึงได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยผลงานจากศิลปินทุกระดับทั่วประเทศล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่น่าชื่นชมและแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ คณะกรรมการทั้งหลายต่างคัดเลือกผลงานอย่างรอบคอบและพิจารณาความเหมาะสมในทุกมิติ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ‘ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand’ ในปีนี้ และในที่สุดคณะกรรมการก็เฟ้นหาศิลปินเยาวชนและประชาชนผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นได้ทั้งสิ้น 24 ท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเล็งเห็นว่ามีผลงานคุณภาพอีกจำนวนหนึ่ง ที่มีการใช้เทคนิคหลากหลายและลายเส้นสวยงาม สามารถนำมาใช้จัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ได้อีกจำนวน 111 ผลงาน จึงนับว่าการจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ในปีนี้ เป็นปีที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากศิลปินเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศอย่างมากมาย เป็นความภาคภูมิใจของ ปตท. และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง นอกจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. จะเป็นเวทีหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนและประชาชนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือในงานศิลปะแล้ว ยังเป็นเวทีให้น้องๆ เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ก้าวเท้าเข้าสู่วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยต่อไปในอนาคต นับจากนี้ประเทศไทยจะมีศิลปินหน้าใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะทั้งของตนเองและวงการศิลปะทุกแขนงให้ยั่งยืนสืบไป

พิธีประทานรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน 

ระหว่างวันที่  5 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลงานสัญจร       

  • ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 21 กันยายน 2561
    ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2561 
    ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  • ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562
    ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่