รางวัลลูกโลกสีเขียว ตอบแทนการทำดีเพื่อสังคม

ชุมชนลูกโลกสีเขียว ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
รางวัลลูกโลกสีเขียว ตอบแทนการทำดีเพื่อสังคม


นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญของพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ซึ่งในครั้งนี้ได้ปักธงกันไว้ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ งานในปีนี้จะค่อนข้างแตกต่างและเข้มข้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของการก่อตั้งรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่เริ่มจากปีแรกในการดำเนินงาน เรายังมิกล้าคิดไกลที่จะเดินทางมาได้ยาวนานถึงวันนี้     

  

            ดังนั้น ก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลาสำคัญในวันดังกล่าว จึงขอรำลึกและย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 ที่โครงการลูกโลกสีเขียวได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 18 ร่วมกับคุณพละ สุขเวช ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะนั้น และ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ แถลงข่าวถึงความเป็นมาของความตั้งใจจริงในการที่จะค้นหาและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ให้กับบุคคล ชุมชน เยาวชน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานดีเด่นในการดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และขยายผลในวงกว้างในการช่วยกันดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  โดยสืบเนื่องมาจากที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างรุนแรงต่อเนื่องตลอดมา ทำให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย และอื่นๆ รุนแรงวิกฤตขึ้นทุกขณะ หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อคนรุ่นหลัง โครงการลูกโลกสีเขียวจึงได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ 

            นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณอานันท์ ปันยารชุน ได้กรุณาตอบรับเป็นประธานกรรมการ ส่วนการพิจารณาคัดเลือกผลงานในแต่ละประเภทนั้น อยู่บนพื้นฐานการทำงานที่ละเอียดและพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ เนื่องด้วยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกกลั่นกรองผลงานในแต่ละภูมิภาคจากคณะกรรมการภาคทั้ง 5 ภาค แล้วส่งต่อให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อสนับสนุน ยกย่อง และเป็นกำลังใจ แก่ผู้ที่เสียสละทั้งกายและใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน