ป่าไม้แผ่นดินไทย

ระยองต่างมิติ ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2561
ป่าไม้แผ่นดินไทย


                                                 ป่าไม้แผ่นดินไทย

เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา และป่าชายเลน

คุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ ประธานชุมชน หมู่บ้านแผ่นดินไทย ต.บ้านฉาง เล่าว่า ก่อนที่หมู่บ้านแผ่นดินไทย จะมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีความสวยงาม เจริญหู เจริญตาดั่งเช่นปัจจุบัน ในอดีตนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยปละละเลย ไม่มีการบริหารจัดการใดๆ ซึ่งคนในชุมชนต้องการที่จะจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ดูสะอาด ร่มรื่น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน และช่วยกันหาต้นไม้มาปลูก โดยเริ่มต้นจากการขอรับบริจาคต้นไม้ เพื่อมาปลูกที่หมู่บ้าน ต่อมาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน จนเกิดเป็นโครงการปลูกป่าของชุมชน โดยมีการนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มมากขึ้น มีการดำเนินการจัดทำโครงการฝายชะลอน้ำ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 10 ปี จนทำให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยต้นไม้ที่เลือกมาปลูกนั้น จะเน้นพันธุ์ไม้ที่สามารถนำไปใช้งาน และมีประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว ซึ่งในอนาคต ชุมชนแผ่นดินไทยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน โดยชุมชนในหมู่บ้านแผ่นดินไทยได้ทำงานร่วมกับ กลุ่ม ปตท. มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะการร่วมดำเนินโครงการปลูกป่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งการปลูกต้นไม้ การส่งเสริมการจัดงานประเพณีและขนบธรรมเนียม เพื่อสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของป่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนและตั้งหน่วยป้องกันไฟป่า เพื่อคอยพิทักษ์รักษาป่าผืนนี้ไว้ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านแผ่นดินไทย ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1429 250