เครือข่ายสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธุรกิจสีเขียว ฉบับที่ 29 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
เครือข่ายสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีมาตรฐาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนของหลายองค์กรในปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญกับการแสวงหานวัตกรรมในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ส่งผลให้ในปี 2560 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 หรือ “เครือข่ายสีเขียว” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การพัฒนา 5 ขั้น สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 1. Green Commitment ความมุ่งมั่นสีเขียว
ระดับที่ 2. Green Activity ปฏิบัติการสีเขียว
ระดับที่ 3. Green System ระบบสีเขียว
ระดับที่ 4. Green Culture วัฒนธรรมสีเขียว
ระดับที่ 5. Green Network เครือข่ายสีเขียว

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ชุมชน โดยถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จึงได้นำเกณฑ์รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายสีเขียวตลอดกระบวนการสำคัญทางธุรกิจ  ด้วยการสนับสนุนให้คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

 

1. การมุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้                       ส่วนเสีย เช่น การติดตั้งระบบบำบัดอากาศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูงและหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในโรงแยกก๊าซฯ ระยอง รวมถึงมีระบบติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จัดโครงการส่งเสริมชุมชน คู่ค้า และลูกค้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม โดย โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ได้จัดงานสัมมนายกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวคู่ค้า ในปี 2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติและแนวทางการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้ ยังมีงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี 2558 - 2559 เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคู่ค้า การจัดหา และบริหารคู่ค้าอย่างยั่งยืน สำหรับโรงแยกก๊าซฯ ขนอม ได้ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร รวมทั้งเปลี่ยนพัดลมเพดานที่ชำรุด และติดตั้งระบบน้ำประปา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

3. โรงแยกก๊าซฯ ระยอง  ดำเนินงานในหลายโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อาทิ โครงการเปิดบ้าน (Open House) ให้กับชุมชน ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการภายในโรงงาน  และโครงการใช้ประโยชน์จากของเสีย (Zero Waste to Landfill) นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัท Linde ในการสนับสนุนโครงการฝนหลวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ในส่วนของ โรงแยกก๊าซฯ ขนอม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big cleaning Day เทศบาลท้องเนียน โดยเป็นการร่วมกันทำความสะอาดชายหาดขนอมให้สวยงามสมกับเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศ รวมถึงโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

 

และ 4. การตอบสนองชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยโรงแยกก๊าซฯ ขนอม ได้จัดทำโครงการฝายน้ำมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง และโครงการหมอนยางพาราทำมือ 100% เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร  สำหรับโรงแยกก๊าซฯ ระยอง ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ ให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน และมีแผนการดำเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาอาชีพ ด้านคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด อีกทั้งส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสีเขียวที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลเครือข่ายสีเขียวนั้น เป็นเหมือนสิ่งประกันว่า ปตท. จะยึดแนวทางและกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างมีความสุข เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสืบไป