ผลงานศิลปะก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ ศิลปกรรม ปตท. ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สานศิลป์ ฉบับที่ 29 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ผลงานศิลปะก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ ศิลปกรรม ปตท. ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กว่า 30 ปีแล้วที่ ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมงานศิลปะมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อว่า ศิลปะถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งด้านทักษะ ความคิดริเริ่ม รวมถึงหล่อหลอมให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีงาม เพื่อก้าวไปเป็นพลังไทยรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ดีงามของสังคมสืบไป อีกทั้ง ‘ศิลปะ’ ยังเป็นภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศอีกด้วย

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดให้แก่เยาวชนที่สนใจในงานศิลปะ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 12 ในหัวข้อ ‘ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ’ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมนำหลักปรัชญาและคำสอนต่างๆ ของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านงานศิลปะในครั้งนี้ รวมถึงการย้ำเตือนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมสานต่อโครงการและงานต่างๆ ของพ่อแห่งแผ่นดินได้อย่างยั่งยืนสืบไป

โดยได้ดำเนินการจัดงานประกวดศิลปกรรม ปตท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา                     ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 1,100 คน และได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6  และอาชีวะ ตลอดจนงานเปิดนิทรรศการแสดงภาพผลงานของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 จากส่วนกลาง จำนวนกว่า 100 ผลงาน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม จนถึง 5 พฤศจิกายน 2560 (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า ‘ศิลปะ’ เป็นสื่อสะท้อนภาพของสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะ ความคิด และหล่อหลอมเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม เพื่อก้าวไปเป็นพลังไทยรุ่นใหม่ที่เป็นทั้ง ‘คนดี’ ‘คนเก่ง’ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป