ผลงานศิลปะก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ ศิลปกรรม ปตท. ส่วนภูมิภาค : ภาคใต้

สานศิลป์ ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - กันยายน 2560
ผลงานศิลปะก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ ศิลปกรรม ปตท. ส่วนภูมิภาค : ภาคใต้


ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกๆ ด้าน ดังปรากฏเด่นชัดและเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก จะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริ  โครงการส่วนพระองค์ และโครงการพระราชทานต่างๆ จำนวนมากกว่า 4,000 โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งล้วนแต่สร้างประโยชน์และความผาสุกให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอันมาก นอกจากนี้ พระองค์ยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวทางต่างๆ เพื่อให้เราทุกคนน้อมนำเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขอย่างแท้จริง

ถึงแม้ว่า ณ เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หากแต่โครงงานและโครงการใดๆ ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้แล้วนั้น ล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องหวงแหน รักษาไว้ ตามแนวทางที่ว่า ‘ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ’ โดยทำตามหลักแนวทางของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้เป็นมิ่งขวัญกลางใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดให้แก่เยาวชนที่สนใจในงานศิลปะ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 14 และได้เลือกใช้หัวข้อการประกวดเดียวกันกับส่วนกลาง นั่นคือ ‘ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ’ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงปณิธานในการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสานต่อการทำดีตามแนวทางที่พระองค์พระราชทานไว้  ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการในการร่วมสร้างความดีความงดงามแก่สังคมและประเทศชาติ ผ่านผลงานศิลปกรรมต่างๆ อันจะช่วยย้ำเตือนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี สานต่อโครงการและงานต่างๆ ของพ่อแห่งแผ่นดินได้อย่างสมบรูณ์และยั่งยืนสืบไป

            โดยในการประกวดศิลปกรรม ภาคใต้ครั้งนี้ มีเยาวชนที่สนใจสมัครและเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวาดภาพศิลปกรรมได้ดังนี้
 

ระดับ

จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ทีม

คน

อนุบาล

37

141

ประถมต้น (ป.1 – ป.3)

68

247

ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

79

289

มัธยมต้น (ม.1 – ม.3)

140

281

มัธยมปลาย (ม.4 – ม.6)   

138

276

รวม

462

1,232

 

การแบ่งระดับแข่งขัน  แบ่งเป็น  5 ระดับ  ดังนี้

  • ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 – อ.3)  จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน

  • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3  จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4  คน

  • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6  จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4  คน

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)  จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน

 

หมายเหตุ:

  • ประกาศผลการตัดสิน 16 สิงหาคม 2560
    ณ  สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  หรือที่  http://www2.tsu.ac.th/org/art/

  • พิธีมอบรางวัล 25 สิงหาคม 2560  ณ  หอประชุมปาริชาต   มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา

  • การจัดนิทรรศการฯ 25 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560  ณ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0 7431 7619 / 0 7431 7600 ต่อ 1704 โทรสาร 0 7431 7619