นวัตกรรมสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างความเจริญ

ปลูกอนาคต ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - กันยายน 2560
นวัตกรรมสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างความเจริญ


เพราะโลกไม่ได้หยุดนิ่ง ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการทางปัจจัยสี่มากขึ้น ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สิ่งเหล่านี้ล้วนได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น แต่ในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม มลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ การแย่งชิงทรัพยากร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทำให้การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของมนุษย์มีความยากลำบากยิ่งขึ้น

            ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี ที่ช่วยขับเคลื่อนวิถีชีวิตของมนุษย์ ด้วย ‘นวัตกรรม’ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและหลากหลาย และให้เกิดสมดุลของการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทุกมิติของชีวิต ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเกิดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมที่ใส่ใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ซึ่งก็คือ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ เป็นการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

จากการสั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้ ขององค์กรหลายปีที่ผ่านมา ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ได้เล็งเห็นว่าการจะสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นมาได้นั้น การพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะบุคลากรภายในประเทศที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาองค์ความรู้จากต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ กลุ่ม ปตท. เข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบการศึกษาของไทยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และเสริมศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นปัจจุบัน ไม่เพียงให้เก่ง แต่ต้องเป็น ‘เลิศ’ ทั้งความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อุดมการณ์ของชาติที่ทุกภาคส่วนมีภารกิจต้องสร้างร่วมกัน โดยมีมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นกลไกของกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้การประสานพลังจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมของการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะเป็นตัวผลักดันไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับดันขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการชี้แนะแนวทาง ทักษะการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งประสบการณ์จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จะเป็นความรู้สำหรับสถานศึกษา นักเรียน และครูที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนำไปถ่ายทอด พัฒนา ต่อยอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

โครงการดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ปตท. ที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรของชาติด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยแนะนำ ถ่ายทอดให้เกิดแนวคิดในการต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังว่านวัตกรรมของเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะมีส่วนสนับสนุนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมเวทีโลกอย่างเต็มภูมิใจ